Internationale aspecten

Steeds vaker spelen grensoverschrijdende situaties een rol. U kunt hierbij denken aan een tweede woning in het buitenland, een huwelijk waarbij beide partners een verschillende nationaliteit hebben, een nalatenschap met buitenlandse vermogensbestanddelen of een langer verblijf in het buitenland.

In al deze situaties is het de vraag welk recht van toepassing is; het Nederlandse of het buitenlandse recht. De betrokken nationaliteit, woonplaats en/of ligging verwijzen naar verschillende rechtstelsels.

Juridisch

De vraagstukken die voortvloeien uit de samenloop van nationale rechtstelsels in internationale rechtsverhoudingen worden bestreken door het Internationaal Privaatrecht (IPR). Om een antwoord te geven op de vraag welk (nationale) recht van toepassing is, dienen we te rade te gaan bij het IPR van zowel Nederland als het betrokken buitenlandse recht.

Fiscaal

Ieder land heeft zijn belastingwetgeving naar eigen inzichten ingericht. Dubbele heffing ligt dan op de loer. Om dit tegen te gaan hebben landen verdragen met elkaar gesloten. Bij het ontbreken van een verdrag bestaat de mogelijkheid dat een land een eenzijdige maatregel heeft genomen. Zo heeft Nederland het Besluit ter Voorkoming van Dubbele Belasting 2001 (BVDB).

Praktisch ingesteld met ruime ervaring

De adviseurs van Janus Estate Planning hebben ruime ervaring met juridische en fiscale vraagstukken waarbij internationale elementen een rol spelen. In heldere bewoordingen schetsen wij u de inhoud van de betrokken rechtstelsel en adviseren wij u hoe hier op in te spelen.